Research

Enabling Pharmaceutical Technology

 • Feng QIAN, Ph.D.

  qianfeng@biomed.tsinghua.edu.cn

 • Xu TAN, Ph.D.

  xutan@tsinghua.edu.cn

 • Liansuo ZU, Ph.D.

  zuliansuo@biomed.tsinghua.edu.cn

 • Yu RAO, Ph. D.

  yrao@tsinghua.edu.cn

 • Wei HE, Ph.D.

  whe@tsinghua.edu.cn

 • Juanjuan DU, Ph. D

  Juanjuandu@gamil.com

 • Yefeng TANG, Ph. D.

  yefengtang@tsinghua.edu.cn